Stát nesmí krást


Zakládáme politickou stranu s cílem budovat moderní právní stát, hájit samostatnost a nezávislost naší republiky, zvýšovat práva občanů, snižovat nepřímé daně a kriminalitu. Stát vnímáme jako bezúplatnou službu občanům.Naše priority


1. Osobní odpovědnost

Budeme vymáhat osobní odpovědnost každého občana za jeho chování ve společnosti.

2. Odvolatelnost a potrestatelnost státních zaměstnanců

Budeme prosazovat zavedení trestněprávní a majetkové odpovědnosti politiků, úředníků a soudců. Zavedeme povinnost vydávat k úředním rozhodnutím důvodové zprávy. Zřídíme kontrolní senát při Nejvyšším soudu, který bude přezkoumávat zákonnost soudních rozhodnutí.

3. STOP bezpečnostnímu terorizmu

Stát nesmí omezovat naše občanská práva pod záminkou ochrany našeho bezpečí. Jsme dospělí svéprávní lidé a dokážeme se o svoji bezpečnost postarat sami nebo o ochranu požádat.

4. Vyrovnaný rozpočet

Podporujeme vyrovnaný rozpočet a splácení státního dluhu.

5. Zrušíme správní poplatky

U služeb státu zrušíme správní poplatky, tyto služby jsou již hrazeny z našich daní a výběr poplatku má nežádoucí regulační efekt.

6. Zrušíme zpoplatňování veřejných míst

Užívání veřejných prostranství běžným nekomerčním způsobem musí být bezplatné.

7. Důchodová reforma

Chceme jednotný důchod pro všechny na principu průběžného systému.

8. Národní strategie boje proti chudobě

Základní požadavek je, aby stát chudobu "nevyráběl". Odpovídající minimální mzda, fungující Úřady práce, povinosti zaměstnavatelů, vhodné nastavení sociálního systému, ochrana před státními poplatky a exekucemi.

9. Snížení kriminality

Budoucnost je bez zločinu. Řadou systémových změn chceme snížit kriminalitu o 50%. Zvláštní důraz klademe na řešení recidivy. Přestupky jsou kriminalita.

Náš program vychází z následujících bodů:


Narovnáme zákony
Navrhneme generální novely nejvýznamnějších zákonů. Chceme ze zákonů vypustit obecné definice a připravit je pro strojové zpracování.

Zrušíme protiteroristická opatření
20 let po útoku na WTC jsme se již s terotistickými hrozbamy vypořádali, proto není důvod v přijatých omezeních pokračovat.

Výchova, prevence, represe
Tři body k funkční společnosti. Právní výchova by se měla začít učit již na základní škole, pokračovat na střední škole tak, aby v 18 letech měl občan základní sadu právních znalostí a dovedností. Pokud bude výchova nedostatečná, občan selže a dostane se do vězení, bude výchova pokračovat tam.

Účelnost každého úředního rozhodnutí
Ke každému úřednímu rozhodnutí požadujeme vydání důvodové zprávy. Její naplňování bude kontrolováno, při nenaplnění budou úředníci potrestáni a nahradí škodu.

Nebudeme vytvářet povolební koalice
Povolební koalice považujeme za podvod na voliče. Koalice lze tvořit před volbami a poté se ucházet o hlasy voličů.

Volební právo od 24 let
Jelikož jsou volby zcela zásadní akt, který ovlivňuje naše životy, chceme posunout začátek volebního práva do doby, kdy bude mít volič více životních zkušeností na to, aby mohl udělat informovanou volbu. Češi žijící v zahraničí tu nepracují, neplatí daně, neúčastní se kulturního života, nežijí tu a nemusí se řídit českými zákony, proto by jim nemělo být umožněno volit ze zahraničí.

Politika nevměšování se
Upřednostňujeme politiku nevměšování se jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni národní, úrovni rodiny i jednotlivce. Vyjímku může tvořit ochrana klimatu, migrace, světová bezpečnost.

Nepodporujeme multikulturní společnost
Multikulturní společnost s sebou nese mnoho společensko-sociologických problémů.

Nepodporujeme centralizaci moci v Evropě
Nejsme zastánci politické globalizace světa. Jsme pro vystoupení z EU. Nejsme pro zavedení Eura v ČR.

Chceme zákon o referendu
Nelíbí se nám dnešní systém, kdy volič má pramálo možností zasahovat do polického dění v této zemi. V podstatě tak může činit jen jednou za čtyři roky ve volbách a pak už je vše ponecháno na libovůli našich volených zástupců. Chceme zákon o celostátním referendu jehož výsledky musí být závazné.

Znalostní databáze
Jelikož vázne předávání informací z generace na generaci chceme po vzoru Microsoftu spustit znalostní databázi běžných životních situací, kde občan najde postupy a řešení svých problémů.

Dáme zastupitelům povinnost "se starat"
Zastupitelé ponesou objektivní odpovědnost za to, že jsou v obci dodržovány zákony, vyhlášky a ČSN. K jejich vymáhání mají dostatek nástrojů.

Odluka církve od státu
Jsme nejvíce ateistickou zemí v Evropě. Církve jsou zájmová združení lidí jako kterákoli jiná a není v našem zájmu je nadále finančně ani jinak podporovat.

Odkon od náboženství
Náboženství je zastaralá doktrína, která sehrála důležitou historickou roli, ale dnes je již překonaná a její přítomnost v moderní společnosti vnímáme jako kontraproduktivní. Proto chceme zakázat projevy náboženství. Chceme být moderní zemí postavenou na vědeckém poznání a pragmatickém přístupu k životu.

Projekt Národního boje proti chudobě.
Je to soubor změn, které mají chránit občana, aby neupadl do chudoby či do dluhů. Stát musí aktivně bránit tomu, aby se občan stal dlužníkem. Např. navázání finančních pokut na výši příjmů, zákaz reklam na půjčky, zrušení všech povinných poplatků a daní, ochrana nemovitosti s trvalým bydlištěm před exekucí až do výše 5 milionů korun.

Reforma Úřadu práce
Placení zdravotního pojištění ani vyplácení sociálních dávek státem nesmí být podmíněno evidencí na ÚP. Zaměstnavatelé musí mít povinost hlásit volná pracovní místa, musí u nich proběhnout kontrola z FÚ a bezp. práce.

Vyměníme vedení Policie
Od krajských ředitelství výš pro ztrátu důvěry v přístupu k řešení přestupků a masových akcí.

Zrušíme haléře
Haléře fyzicky neexistují, nelze jimi platit, Česká pošta je neumožňuje posílat složenkou. Většina obchodníků je nepoužívá, všechny ceny končí .90 Kč. Stanovování a účtování cen s haléři je podvod na kupujícího a i účetní podvod.

Potrestáme neplatiče
Pokud dluh překročí 30 dnů po splatnosti a částku 10 000 Kč, bude se jednat o trestný čin a dojde ze zákona k zániku smlouvy ze které dluh vzešel. Nevymáhaný dluh po třech letech zanikne. Dluh nebude možné podstoupit třetí osobě. Za dětské dluhy ručí rodiče.

Vlastnictví zavazuje
Chceme, aby deset let opuštěný majetek propadl státu. Nevyužívané pozemky, domy, byty nebo automobily jsou zdrojem problémů, musíme majitele motivovat k jejich využití, darování, prodeji.

Alkohol a cigarety nejsou pro děti
Chceme prosadit, aby alkohol, tabákové výrobky, pyrotechnika, erotické zboží a zbraně od 18let bylo možné prodávat jen v samostatných prodejnách, kde lze lépe zajistit, že toto zboží nebude přístupné osobám mladším 18let.

Reforma vězeňství
Vybudujeme 8 000 nových vězeňských míst. Věznice jsou oproti zákonným normám o 15-30% přeplněné. Podmínky vězňů ve vazbě jsou dnes tristní, v mnoha ohledech horší než samotný výkon trestu, což je také dlouhodobě předmětem kritiky Evropského výboru pro zabránění mučení. Občanům ve vazbě musí být umožněn kontakt s novináři.

Snížíme věk trestní odpovědnosti na 14 let
Za škody způsobené dětmi do 14 let ručí rodiče, od 14 do 15 let se trest snižuje na polovinu, od 16 do 23 let se trest zvyšuje o polovinu a bez možnosti udělení podmínky. Ve vězení bude pokračovat výchova.

Trestní odpovědnost rodičů
Rodiče ponesou trestní odpovědnost za řádnou výchovu svých dětí, této odpovědnosti se zbaví oznámením nezvládnuté výchovy úřadům, které poté výchovu dítěte převezmou.

Výchova na školách
Chceme zavést právní výchovu, výchovu k rodičovství, výchovu k partnerství, sexuální výchovu a ekonomickou gramotnost již od základní školy.

Chceme referendum o trestu smrti
"Trest" smrti sice není trestem v pravém slova smyslu, ale je ochranou společnosti před nebezpečnými lidmi. Testy DNA nepovažujeme za přímý důkaz. Chceme ve větší míře udělovat tresty doživotí.

Zákaz výkupného
Finanční transakce se zločinci chceme postihovat.

Zákážeme reklamy na půjčky
Stejně jako u reklam na tabákové výrobky nebudou v Tv, Ro, billboardech.

Právní odpovědnost novinářů
Sdělování fakticky špatných informací chceme pokutovat.

Homologace výrobků
Všechny výrobky hromadně uváděné na český trh budou muset projít státní zkušebnou, která zaručí, že budou splňovat kvalitativní a bezpečnostní standarty. Podpora výrobků musí být zajištěna po dobu nejméně 10 let.

Ochrana soukromí
Zásadně zpřísníme zákon o ochraně osobních dat. Omezíme možnosti umisťovat kamery se záznamovým zařízením na veřejných prostranstvích. Za porušení soukromí požadujeme tresty 50 mil. Kč pro právnické osoby a 10 let odnětí svobody pro fyzické osoby. Do Ústavy vložíme právo na digitální anonymitu.

Ochrana digitálních dat
Telefonním operátorům a poskytovatelům internetu zakážeme shromažďovat a uchovávat data o veškeré telefonní a faxové komunikaci, včetně času a čísel volajícího a volaného, dále údaje o textových zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách webových stránek a využívání některých internetových služeb nad rámec provozních údajů, bez souhlasu klienta nebo soudu.

Posílíme osobní svobodu jednotlivce
Znovelizujeme zákon o nutné obraně. Každý občan v této zemi musí mít zákonem garantováno právo na ochranu zdraví, života, obydlí a legálně nabytého majetku všemi dostupnými prostředky. Za reakci napadeného a následky svého protiprávního jednání musí nést odpovědnost v plné míře útočník. Nutná obrana může být mírně nepřiměřená. Při přímém útoku na život či zdraví napadeného nebo osoby blízké musí být použítí střelné zbraně (i nelegálně držené) ze zákona zcela legitimní. Důkazní břemeno leží na napadeném.

Nebudeme omezovat individuální dopravu
Možnost individuální dopravy považujeme za základní právo občanů.

Zřídíme zvláštní oddělení policie pro dohled nad siniční dopravou
Kromě dálniční policie dnes není nikdo určen k dohledu nad silničním provozem.

Lepší silnice
Novelizujeme normy pro výstavbu, rekonstrukce a provozování silnic. Chceme, aby se silnice nižších tříd rekonstuovaly tak, aby se svými parametry blížily silnicím o třídu vyšším. Kruhový objezd musí být možno projet rychlostí min. 50 km/h.

Rychlejší doprava
Chceme jezdit rychle a bezpečně. Stát musí tento požadavek naplňit.

Řidičské silnice
Chceme budovat i tzv. řidičské silnice pro řidiče, kteří rádi řídí.

Bezplatné silnice
Silnice musí být pro všechny. Zrušíme "regulační" poplatky za užití dálnic (mýto) a jiných typů silnic pro nekomerční dopravu. Řidiči musí být motivováni přednostně užít k jízdě silnice dálničního typu.

Hromadná doprava do 18 let zdarma
Mobilita je součástí moderní společnosti, i děti se potřebují dopravovat. Chceme dětem budovat vztah k hromadné dopravě.

Méně kolon na dálnicích
Chceme, aby stát stanovil značené objízdné trasy dálnic a dalších zpoplatněných komunikací.

Nákladní vůz není traktor
Omezíme max. rychlost traktorů na 40 km/h.

Zrušíme dopravní značky IP11d, e, f, g
Parkování na chodníku dovolené dopravní značkou podráží autoritu obecného zákazu parkování na chodníku, řidiči pak parkují na chodníku i tam, kde taková značka není.

Směrové reklamní tabule musí být aktuální
Zákon je benevolentní v umisťování těchto tabulí, mnoho z nich je ve špatném stavu nebo jsou neaktuální. Tyto tabule musí být aktuální, označeny identifikací provozovatele nebo odstraněny jako opuštěné.

Přezkoušíme řidiče
Uděláme jednorázové přezkoušení všech řidičů, které bude navázáno na výměnu řidičských průkazů. Řidič, který nezná předpisy je stěží může dodržovat. Formou obrázkovách testů je zajistí obecní úřady s rozšířenou pravomocí.

Cvičební plochy
Obcím s více než deseti tisíci obyvateli dáme za povinnost vybudovat a provozovat bezplatné cvičební zpevněné plochy o rozměrech nejméně 8 x 250 m sloužící k nácviku a zdokonolavání řízení motorových vozidel nebo k provozování jiných podobných rekreačních aktivit.

Letiště Ruzyně
Pražské letiště přejmenujeme zpět na Letiště Ruzyně.

Uvalíme spotřební daň na dopravu překračující rychlost 300 km/h
Zejména letecká doprava je díky vysoké energetické náročnosti jedním z významných znečišťovatelů ovzduší.

Nechceme šikanu bezproblémových řidičů
Zrušíme celodenní svícení motorových vozidel, zrušíme povinné přilby pro řidiče jednostopých vozidel, nepodporujeme povinnost motocyklistů užívat reflexní vestu. Zrušíme povinnou výbavu vozidel. Prodloužíme interval technických prohlídek vozidel na dvojnásobek. Zrušíme profesní průkazy pro řidiče profesionály a jejich vstupní školení, protože to považujeme za neúčelné. Případné školení řidičů bude provádět/organizovat zaměstnavatel v rozsahu dle oboru jeho působnosti.

Cenzura internetu je nepřípustná
Internet je fenomén a stává se nejdůležitějším komunikačním a informačním kanálem. Musíme udržet jeho nezávislost a svobodu přístupu k jeho informacím. Striktně odmítáme jeho cenzuru ze strany státu v jakékoli podobě. Odpojování uživatelů za nelegální stahování dat považujeme za neadekvátní postih a za porušení práva na svobodný přístup k informacím. Systémové omezování svobody nebo dostupnosti internetu chceme přísně sankcionovat. V závažných případech může o odpojení od internetu rozhodnout pouze soud. Dohodu ACTA v současném znění neakceptujeme.

Autorská práva
Novelizujeme Autorský zákon. Patentem chráněné vynálezy mají zaručenu dobu ochrany max. 20 let a přiznejme si, že mnohdy se jedná o mnohem, pro lidstvo, důležitější objevy a vynálezy. Proč by umělecká díla měla mít zásadně delší dobu ochrany? Sjednotíme dobu ochrany autorských děl na dobu 20 let od jejich prvního komerčního zveřejnění. Zrušíme vybírání "výpalného". Považujeme ho minimálně za nemorální, protože nemá s autorským právem nic společného.

Stavební spoření
Chceme zastavit podvody se stavebním spořením. Státní příspěvek ke spoření vyplácený z našich daní má sloužit výhradně jako podpora výstavby domů a ne jako dotace na koupi např. nových automobilů.

Bytová politika
Chceme založit nové, luxusní, supermoderní město pro bohaté lidi, výkladní skříň České republiky, které je bude motivovat ke stavbě nebo koupi nových domů a bytů. Jejich stávající bydlení se uvolní pro méně majetné. Stát postaví infrastrukturu a bytové domy, které rozdá lidem co se zaslouží o rozvoj města.

Potrestání zločinů komunizmu a kapitalizmu
Máme zájem na potrestání komunistických pohlavárů. Chceme zákaz KSČM, jako přímého následovníka KSČ.

Zrušíme akciové společnosti
Akcie jsou tunelem do firemních financí. Drobní akcionáři firmu neovládají, jen čerpají bezpracné zisky.

Do deseti let splatíme státní dluh
Státní dluh nás finančně zatěžuje, část peněz dlužíme již přes 20 let.

Chceme odpovídající zdanění hazardu
Jsme proti systémovému omezování nebo zakazování hazardu.

Podpora vzdělanosti
Našim cílem je motivovat lidi k tomu, aby se vzdělávali. Jen vzdělaný národ může být bohatým a prosperujícím národem. Základem je kvalitní a bezplatné školství. Více vzdělaní lidé v průměru více vydělávají a také více utrácejí a odvedou více peněz na daních, což má přímý dopad na růst ekonomiky. Zavedení školného bude znamenat snížení životní úrovně nás všech. Nevzdělaní lidé jsou snadněji manipulovatelní.

Vyšší odpovědnost = vyšší tresty
Osobám požívajícím statut veřejného činitele jsou přiznána větší práva a právní ochrana než ostatním lidem. Za zneužití těchto výsad požadujeme vyšší tresty.

Dostupnost zdravotní péče
Chceme základní zdravotní péči zdarma na základě veřejného zdravotního pojištění. Za občany ČR bez příjmu bude zdravotní pojištění hradit stát.

Chceme bezplatné zdravotnictví
Zrušíme "regulační" poplatky u lékaře. Zdravotní péče je i součástí zdravotní prevence a musí být dostupná všem.

Zavedeme registr dárců orgánů
Zrušíme registr odmítačů orgánů a nahradíme ho registrem dárců orgánů. Zrušíme institut tichého souhlasu.

Umělé ukončení těhotenství
Stanovíme lhůtu pro umělé přerušení těhotenství na žádost matky a otce na 44 týdnů.

Národní registr potratů
Zrušíme NRPOT

Pomníčky u silnic
Zakážeme je umísťovat a stávající odstraníme. Stejně tak i cedule "

Agentůrní zaměstnávání
Zrušíme agenturní zaměstnávání českých zaměstnanců.

Energie
Dodavatelům energií stanovíme povinost zabezpečit odběrná místa proti zneužití.

ReUse centrum
centrum pro opětovné použití chceme zřídit ve všech obcích.

Výkup PET
Zavedeme výkup PETu za úplatu.

Nádoby na odpad
Stanovíme vlastníkům popelnic umístěných ve veřejných prostorech povinnost zřídit krytá stanoviště tak, aby nebyly z veřejně přístupného místa vidět více než z 20%.

Venčení psů
Stanovíme zákaz venčení psů ve veřejných prostorech obce a dáme obcím povinnost zřídit oplocená místa učená k venčení psů.

Zrušíme registrované partnerství
Anulujeme všechny závazky vzešlé z registrovaných partnerství.

Zrušíme poplatek za svoz komunálního odpadu
Jelikož poplatek za svoz KO musí platit každý, tak nemá žádnou regulační vlastnost a vidíme v něm zbytečnou byrokracii, která sebou nese ekonomickou a ekologickou zátěž. Představuje problém hlavně pro lidi s nízkými nebo žádnými příjmy, protože ho nelze odpustit a ani ÚP ho neproplácí.

Osvobodíme nezaměstnané od domovní daně
Lidé bez příjmů ji nemají z čeho platit, pokud ji uhradí z životního minima, nezbyde jim dost peněz na jídlo. Je to součást našeho projektu Národního boje proti chudobě.

Zkoušky sirén
Chceme změnit měsíční interval akustických zkoušek provozuschopnosti systému varování na roční. Měsíční interval občany obtěžuje.

Náklady archeologického průzkumu bude platit stát
Změníme zákon o památkové péči, tak aby stavebník nebyl finančně trestán za archeologický nález.


Návštěvní kniha slouží pro potřeby návštěvníků webu. SNK nenese odpovědnost za její obsah a není komunikačním kanálem SNK. Tím je email. Příspěvky mohou být moderovány, nevhodné a pravidla porušující příspěvky mohou být smazány nebo upraveny.
Pravidla návštěvní knihy:
  • Buďte slušní, nebuďte útoční, nezesměšňujte ostatní uživatele, nechtěné formální nedostatky příspěvků (gramatické chyby, formulační neobratnosti atd.) přehlížejte (vyjma případů, kdy jste o opravu požádáni)
  • Neposílejte nic, co je v rozporu se zákonem (tj. i autorským právem), posílejte jen svoje díla. Pokud něco rozsáhlejšího citujete, uveďte zdroj
  • Neposílejte nic, co je v rozporu s dobrými mravy, stránky by měly být přístupné všem
  • Nevkládejte skrytě nebo zjevně reklamní příspěvky
  • Snažte se vyhnout vkládání opakujících se příspěvků
  • Snažte se dodržet téma
  • Používejte háčky a čárky
  • Nepoužívejte VŠECHNA VELKÁ PÍSMENA

QR kod se nenacetl

Kalkulačka příspěvku na bydlení